Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za to, że są Państwo z nami i mamy nadzieję, że dalej będziecie korzystać z ofert oraz usług obiektu Morris Apartamenty, Chłopy, ul. Jantarowa 9, 76-034 Sarbinowo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas tak samo ważne, jak dbanie o jakość naszych usług. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zapoznać z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO.
Administratorem Państwa danych jest Morris Apartamenty, Chłopy, ul. Jantarowa 9, 76-034 Sarbinowo. NIP: 6691937728, REGON: 330441183.
• Możecie Państwo kontaktować się z nami:
a) listownie: Morris Apartamenty, Chłopy, ul. Jantarowa 9, 76-034 Sarbinowo
b) przez e-mail: biuro@morrisapartamenty.pl
c) telefonicznie: +48 696 09 83 01.

• Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez złożenie rezerwacji online, a także poprzez portal rezerwacyjny.
• Państwa dane będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją naszych usług: wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających skorzystanie z naszych usług (faktur, paragonów), dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych, obsługi reklamacji, a także w celu umożliwienia kontaktu oraz w celu promocji.
• Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, zachowując najwyższe standardy ich zabezpieczenia. Mają Państwo prawo do dostępu i poprawienia podanych przez siebie danych osobowych, a także zgodnie z nowymi przepisami mają Państwo prawo do poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
• W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych.
• Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( od 25.05.2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
• W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo,
w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe ( tj. na podstawie art. 6 ust.1 c) RODO.
• MONITORING
Klauzula Informacyjna
Szanowni Państwo,
w związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Morris Apartamenty, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring wizyjny obejmuje: wjazd do obiektu, parking, tarasy apartamentów, teren zielony
3. Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Morris Apartamenty.
4. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
a) listownie: Morris Apartamenty, Chłopy, ul. Jantarowa 9, 76-034 Sarbinowo
b) przez e-mail: biuro@morrisapartamenty.pl
c) telefonicznie: +48 696 09 83 01
5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f RODO.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
8. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

• KLAUZULA INFORMACYJNA
OGÓLNA INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Morris Apartamenty, NIP: 6691937728, REGON: 330441183.
2. Możecie Państwo kontaktować się z nami:
a) listownie: Morris Apartamenty, Chłopy, ul. Jantarowa 9, 76-034 Sarbinowo
b) przez e-mail: biuro@morrisapartamenty.pl
c) telefonicznie: +48 696 09 83 01
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług noclegowych;
– marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, przedstawienia oferty handlowej oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym;
– ochrony osób i mienia.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
– zawarcie i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO);
– zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku udziału w programie lojalnościowym, przedstawienia oferty handlowej i korzystania z zabiegów bez konsultacji lekarskiej (art.6 ust.1 lit. a) RODO) oraz
– prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f) RODO).
6. Państwa dane osobowe:
– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują
z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.
– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą:
– w przypadku świadczeń usług medycznych – 20 lat;
– 6 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
– w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
8. Posiadają Państwo prawo:
-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
– posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa
i wolności innych osób.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi, warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego, warunkiem przedstawienia oferty handlowej oraz wymogiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkiem udzielenia zgody na takie przetwarzanie w celach handlowych i udziału w programie lojalnościowym.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.